Links to research papers in pdf

Last update: January 17, 2020

Papers on arXiv., on MathSciDoc., reviewed in AMS mathscinet


Co-authors

Zhijie Chen, Chen-Yu Chi, You-Chen Chou, Ching-Li Chai, Baohua Fu, Brendan Hassette, Y. Iwao, Ting-Jung Kuo, Yuan-Pin Lee, Chang-Shou Lin, Hui-Wen Lin, Feng Qu, Sz-Sheng Wang