Research Fields

Algebraic Geometry
Jung-Kai Chen, Chen-Yu Chi, Wu-Yen Chuang, Ming-Chang Kang, Ching-Jui Lai, Hui-Wen Lin, I-Hsun Tsai, Chin-Lung Wang, Jeng-Daw Yu
Commutative Algebra
Hua Chu, Ming-Chang Kang
Ring Theory
Chen-Lian Chuang, Pjek-Hwee Lee, Tsiu-Kwen Lee
Number Theory
Ming-Lun Hsieh, Ki-Seng Tan, Jing Yu
Representation Theory
Shun-Jen Cheng
Partial Differential Equation
Chiun-Chuan Chen, Chun-Hsiung Hsia, Chang-Shou Lin,Tai-Chia Lin, Tai-Ping Liu, Jenn-Nan Wang
Differential Geometry
Shu-Cheng Chang, Yng-Ing Lee, Chang-Shou Lin, Ziming Nikolas Ma, Chung-Jun Tsai, I-Hsun Tsai, Mao-Pei Tsui, Ai-Nung Wang, Chin-Lung Wang
Topology
Ping-Zen Ong
Mathematical Physics
Wu-Yen Chuang
Computational and Applied Mathematics
I-Liang Chern, Hung-Chi Kuo, Wen-Hann Sheu, Keh-Ming Shyue, Weichung Wang
Probability and Statistics
Chih-Chung Chang, Hung Chen, Ming-Yen Cheng, Chin-Tsang Chiang
Discrete Mathematics
Gerard Jennhwa Chang
Financial Mathematics
Chih-Chung Chang